Caritas

Parafialny Zespół „Caritas” powołany został 5 października 1999 r. i składa się z 6 członków. Ks. Proboszcz Benedykt Glinkowski pełni funkcję przewodniczącego. Powstał on z istniejącego już wcześniej Zespołu Charytatywnego, który zajmował się organizacją pomocy dla potrzebujących.

Zakres działalności Parafialnego Zespołu „Caritas” jest przede wszystkim odpowiedzią na zgłoszone potrzeby. Komunikacja z parafianami potrzebującymi pomocy ma charakter kontaktów osobistych lub odbywa się za pośrednictwem specjalnej skrzyni „Caritas” umieszczonej w przedsionku kościoła.

Cały Zespół spotyka się według ustalonego harmonogramu raz w miesiącu. Viceprzewodniczącą Zespołu jest pani Danuta Guzikowska, skarbnikiem pan Kazimierz Kasperek, a funkcję sekretarza pełni pani Gabriela Boruch. Na spotkaniach omawiane są zgłoszone wnioski o pomoc, ustala się rodzaj i wielkość pomocy, a także w budzących wątpliwość przypadkach podejmuje się decyzje o wizytacji w miejscu zamieszkania osób zgłaszających potrzebę pomocy. Spotkania są także okazją do przedyskutowania form udzielanych pomocy, jak również sposobów na pozyskiwanie dalszych środków. Dwa razy w roku członkowie Zespołu informują parafian o wykorzystaniu powierzonych im darów za pośrednictwem ks. Proboszcza oraz wywieszając informację na tablicy ogłoszeń „Caritas”, która znajduje się w przedsionku kościoła. W zakresie pomocy dzieciom Zespół korzysta ze współpracy z pedagogiem szkolnym, podejmowane są różne formy pomocy dla potrzebujących parafian: zaopatrywanie w opał w sezonie grzewczym, wydawanie ewidencjonowanych bonów żywnościowych, dofinansowywanie wykupu lekarstw, opłat energii i gazu, częściowe finansowanie kosztów półkolonii parafialnych, udział finansowy w zakupie sprzętu i aparatów medycznych dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pomoc rzeczowa przy remoncie mieszkań, częściowe opłacenie kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży w wycieczkach oraz „zielonej szkole”, w okresie świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia pomoc w formie paczek, okazjonalnych bonów żywnościowych, przygotowywanie paczek „gwiazdkowych” dla dzieci oraz na rozpoczęcie roku szkolnego z przyborami, zeszytami i książkami. Ponadto organizacja pielgrzymek z uwzględnieniem specyfiki warunków udziału parafian z ograniczoną sprawnością z powodu choroby czy wieku, organizacja wyjazdu niepełnosprawnych na koncerty, organizacja spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych w Tygodniu Miłosierdzia.

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
· 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
· 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej ( Parafia do której osoba należy) lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie www.caritaspoznan.pl w zakładce działania towarzyszące.
Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmuje:
Makaron jajeczny – 5 kg
Ryż biały – 5 kg
Herbatniki – 2 kg
Mleko – 9 l
Ser podpuszczkowy -2,4 kg
Groszek z marchewką – 3,2 kg
Fasola biała – 3,2 kg
Koncentrat pomidorowy – 1,28 kg
Powidła śliwkowe – 1,20 kg
Gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg
Filet z makreli w oleju – filet z makreli w oleju 1,36 kg
Szynka drobiowa – szynka drobiowa 2,70 kg
Cukier biały – 4 kg
Olej rzepakowy – 4 l
Pasztet wieprzowy – 0,16 kg
Szynka wieprzowa – 0,3 kg