Akcja Katolicka


„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”


Akcja Katolicka została zainicjowana przez papieża Piusa X. W encyklice Il fermo propositio z 11 VI 1905 roku wyłożył zasady teologiczne i organizacyjne Akcji Katolickiej, aczkolwiek już papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum dał tego początki stwierdzając, że dwa główne czynniki: hierarchia kościelna i wierni świeccy muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny.

Dopiero jednak papież Pius XI w roku 1922 nadał formalno-organizacyjne ramy tego ruchu, jako organizacji zrzeszającej katolików. Zostało to uwypuklone w encyklice Ubi arcano Dei (1923), jak również w okresie późniejszym w encyklice O Akcji Katolickiej (encyklika NON ABBIAMO BISOGNO) (1931). W skrócie można stwierdzić, że Akcja Katolicka jest organizacją katolicką ludzi świeckich wiernych, współpracującą z hierarchią Kościoła katolickiego, powołana zgodnie z Bożym planem zbawienia, a jednocześnie integrującą działania różnych organizacji i stowarzyszeń kościelnych.

Akcja Katolicka posiada strukturę prawną w formie stowarzyszenia o charakterze ogólnokościelnym, w którym wyodrębniono trzy wymiary w układzie hierarchicznym, począwszy od parafialnego (opieka proboszcza parafii), poprzez diecezjalny (opieka biskupa poprzez asystenta dicezjalnego), aż po krajowy (opieka Konferencji episkopatu Polski, której reprezentantem jest asystent krajowy).

W Polsce reaktywacja Akcji Katolickiej nastąpiła w 1995 roku. Jasnym drogowskazem dla jej działania mogą być słowa błogosławionego Jana Pawła II: „…Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce działała tak żywo i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła, bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna…”

Akcja Katolicka swoim działaniem obejmuje zasadniczo całokształt misji Kościoła w trzech obszarach: głoszeniu Ewangelii i dawaniu świadectwa w wierze, liturgii, jak również diakonii (służebnym realizowaniu funkcji w Kościele i dobroczynności). Wymaga to pełnej komunii, a tym samym eklezjalności i aprobaty w relacjach z hierarchią kościelną gotowości włączenia się w sposób zorganizowany w pracę duszpasterską Kościoła. Głównym celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła.

Jakie są wobec tego główne zadania Akcji Katolickiej ?

Wymienić tu należy:

  • pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego swoich członków oraz ukierunkowanie ich na zadania apostolskie
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego
  • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła
  • kształcenie działaczy katolickich i wychowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

Podstawowymi obszarami działalności Akcji katolickiej są: rodzina, parafia, diecezja i Kościół powszechny.

W parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu oddział Akcji Katolickiej formalnie powstał na podstawie uchwały Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej z dn. 30. 08. 2012. Tworzony jest przez osoby młode duchem, którym na sercu leży dobro rodziny, parafii, Kościoła Katolickiego, jak i naszej Ojczyzny.

Spotkania odbywają się na ogół po wieczornej Mszy św. w trzeci czwartek miesiąca w sali świętego Jana Pawła II (pod kościołem). Spotkania mają charakter formacyjny, a jednocześnie nakreślają kierunek aktywności katolickiej na terenie parafii, jak i diecezji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, (jak i zastanawiających się) do przygody w realizacji różnych działań formacyjnych, jak i aktywności na cześć i chwałę Pana Boga.

 

Hasło Akcji Katolickiej na rok lit.: 2013/2014: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

 

Kontakt: akcjakatolicka@jadwigaslaska.pl