Oto jest dzień

Ref.: Oto jest dzień, który dał nam Pan
	Weselmy się i radujmy się w nim
	Alleluja, alleluja!

1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów
Istot tajemnych otoczony chórem
Boże chwały wielkiej.

2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany
Jako Swych posłów, Ty kierujesz wichry
Boże Stworzycielu.

3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym
Ojcze narodu dawnego przymierza
Lud prowadziłeś przez czerwone wody
Boże Ocalenia.

4. Panie kapłanów, królów i proroków
Złota świątynia przybytkiem Twym była
Tyś jednak wybrał dom Swój w naszych sercach
Boże Miłosierdzia.

5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą
Dałeś nam Syna, co się stał człowiekiem
W Nim okazałeś głębię Swej miłości
Boże Odkupienia.

6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie
Krwi Swej purpurą przywrócił nam życie
Dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu
Boże Zmartwychwstania.

7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu
Razem z Twym Synem i duchem płomiennym
Boże zawsze wierny.